Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP34 [จบ]

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP34 [จบ]

1994

Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ภายในหูทงของปักกิ่งที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะอาศัยอยู่เป็นเรื่องราวระหว่างนักอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์กับนักแปล Shao Xue, Zheng Su Nian และ Zhang Qi เป็นลูกของนักอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์มากมายที่เติบโตขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส การเสียชีวิตของคนที่พวกเขารัก และเมืองเก่าที่ถูกทำลายเพื่อสร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างกัน เมื่อโตขึ้น ทุกคนก็เริ่มเลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน Shao Xue ได้รับอิทธิพลจากแม่ของ Zheng Su Nian ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของอนาคตเพื่อเห็นแก่ความรักและออกจากบ้านเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าที่เขียวขจี Zheng Su Nian สืบทอดมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้กลายเป็นนักอนุรักษ์-ฟื้นฟู และค้นพบความหมายผ่านการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม Zhang Qi ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากทักษะทางคณิตศาสตร์ของเขา ก่อนจากไป เขาตัดสินใจที่จะฝังความรู้สึกที่มีต่อ Shao Xue ทั้งที่ความรู้สึกที่มีต่อกัน Shao Xue และ Zheng Su Nian ก็แยกทางเนื่องจากการแสวงหาของพวกเขา พวกเขาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปนาน เปิดโอกาสให้เมล็ดที่ปลูกในวัยเยาว์งอกขึ้นอีกครั้ง

ซับไทย

34
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 1
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 2
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 3
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 4
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 5
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 6
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 7
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 8
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 9
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 10
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 11
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 12
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 13
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 14
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 15
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 16
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 17
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 18
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 19
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 20
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 21
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 22
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 23
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 24
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 25
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 26
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 27
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 28
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 29
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 30
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 31
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 32
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 33
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ ซับไทย EP 34

พากย์ไทย

34
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 1
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 2
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 3
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 4
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 5
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 6
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 7
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 8
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 9
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 10
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 11
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 12
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 13
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 14
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 15
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 16
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 17
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 18
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 19
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 20
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 21
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 22
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 23
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 24
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 25
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 26
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 27
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 28
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 29
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 30
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 31
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 32
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 33
Memory of Encaustic Tile (2022) สานรักนักบูรณะ พากย์ไทย EP 34

Relate Posts